Instalacje fotowoltaiczne vs polskie prawo

Zainteresowanie instalacjami fotowoltaicznymi w Polsce jest duże, a w najbliższej przyszłości z pewnością będzie jeszcze większe. Bardzo wysokie koszty energii i prognozowany wzrost cen prądu, coraz większe zużycie prądu (szczególnie w gospodarstwach domowych), a także spadek cen podzespołów fotowoltaicznych to tylko kilka z najważniejszych czynników wpływających na popularność “produkcji” energii elektrycznej ze słońca. Warto jednak dodać, że istotne znaczenie ma także sprzyjające otoczenie prawne dla inwestorów decydujących się na instalację fotowoltaiczną. Już teraz warunki są dość korzystne, a od 2021 roku wdrażane są prace nad nowelizacją ustawy o OZE, która wprowadza szereg dodatkowych udogodnień.

 

Najważniejsze przepisy prawne odnoszące się do instalacji fotowoltaicznych 

Instalacje fotowoltaiczne są nie tylko ekonomiczne i ekologiczne, ale również bardzo łatwe w realizacji z punktu widzenia prawnego. Tak naprawdę większość inwestycji z zakresu budowy czy modernizacji obiektów obarczona jest nadmierną biurokracją. W tym przypadku jednak wymagania są zredukowane do minimum. Wprawdzie Prawo budowlane nakłada na inwestorów konkretne obowiązki, jednak dotyczą one wybranych przypadków.

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami w przypadku montażu instalacji, której moc znamionowa przekracza 6,5 kW, konieczne jest uzgodnienie projektu instalacji z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych i zawiadomienie organów Państwowej Straży Pożarnej o zakończeniu montażu. Przepisy te dotyczą zarówno instalacji montowanych na dachach, jak i na gruncie. Celem tej nowelizacji jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa.

instalacja fotowoltaiczna

Jednak oprócz Prawa budowlanego (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) obowiązuje szereg innych przepisów prawnych, w których znajdują się wytyczne dotyczące montażu i eksploatacji instalacji fotowoltaicznych. Większość z nich nie odnosi się bezpośrednio do inwestorów. Ich znajomość jest niezbędna przede wszystkim na etapie tworzenia projektu zgodnie z obowiązującymi w Polsce i Europie normami. Do najważniejszych przepisów prawnych z tego zakresu zaliczamy m.in.:

  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
  • Ustawę z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, Dz. U. z 2019 r. poz. 1372 i 1518.
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej
  • Wieloarkuszową normą PN-EN 62305 Ochrona odgromowa.
  • Normę PN-HD 60364-7-712:2016-05 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.