Prace przy instalacjach elektrycznych – jakie uprawnienia są wymagane?

Prace przy instalacjach elektrycznych wiążą się z ryzykiem i wymagają odpowiedniego przygotowania. W Polsce obowiązują konkretne przepisy dotyczące uprawnień osób wykonujących tego rodzaju prace. Warto więc dowiedzieć się, jakie kwalifikacje są niezbędne, aby móc świadczyć usługi w tym zakresie.

 

Uprawnienia energetyczne – podstawowe informacje

Uprawnienia energetyczne są dokumentem potwierdzającym kwalifikacje osoby do wykonywania prac związanych z urządzeniami, instalacjami i sieciami energetycznymi. W Polsce istnieje kilka grup uprawnień energetycznych, które różnią się ze względu na rodzaj i zakres wykonywanych prac. Do najważniejszych należą uprawnienia do eksploatacji, dozoru oraz montażu i konserwacji urządzeń i instalacji energetycznych. Uzyskanie tych uprawnień wymaga odbycia odpowiedniego szkolenia oraz zdania egzaminu przed komisją egzaminacyjną. Uprawnienia energetyczne dzielą się również na kategorie ze względu na napięcie pracy. Wyróżnia się uprawnienia do pracy przy urządzeniach i instalacjach o napięciu do 30 V, do 500 V, do 1000 V oraz powyżej 1000 V. 

elektryk podczas prac instalacyjnych

 

Szkolenia i egzaminy – jak zdobyć uprawnienia energetyczne

Aby uzyskać uprawnienia energetyczne, konieczne jest odbycie odpowiedniego szkolenia oraz zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną. Szkolenia te są prowadzone przez specjalistyczne ośrodki szkoleniowe, które posiadają akredytację Urzędu Dozoru Technicznego (UDT). Program szkolenia obejmuje zarówno część teoretyczną, jak i praktyczną, a jego zakres zależy od rodzaju uprawnień, które kandydat zamierza uzyskać. Egzamin na uprawnienia energetyczne składa się z części pisemnej oraz ustnej. Część pisemna polega na rozwiązaniu testu wielokrotnego wyboru, który sprawdza wiedzę z zakresu przepisów prawnych, norm technicznych oraz zasad eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych. Część ustna egzaminu ma na celu sprawdzenie umiejętności praktycznych kandydata oraz jego zdolności do rozwiązywania problemów technicznych.